Thursday, September 17, 2020

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಭಜನೆಗಳು


(1)

 UËj £ÀAzÀ£À UÀeÁ£À£À |

VjeÁ £ÀAzÀ£À ¤gÀAd£À || ¥À ||


¥Á» ¥Àæ¨sÉÆà ªÀiÁA ¥Á» ¥Àæ¸À£Àß |

¥Á» ¥Àæ¨sÉÆà ªÀiÁA ¥Á» ¥Àæ¸À£Àß || 1 ||


(2)

 

±ÀQÛ £ÀAzÀ£À UÀeÁ£À£À |

«WÀß £Á±À£À UÀeÁ£À£À || ¥À ||

 

¨sÀPÀÛ¦æAiÀÄ PÀgÀÄuÁªÀÄAiÀÄ a£ÀäAiÀÄ |

²gÀr ¸Á¬Ä £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB ²gÀr ¸Á¬Ä £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB |

ªÀÄƶPÀªÁºÀ£À £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB |

zÉÆõÀ ¤ªÁgÀt £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB |

¸ÀªÀð¨sÀÆvÀ ¥Àj¥Á®PÀ ªÀÄAUÀ¼ÀzÁAiÀÄPÀ ¸Á¬ÄñÀ £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB || 1 ||

 

(3)

 

dAiÀÄ UÀtgÁAiÀÄ ²æà UÀtgÁAiÀÄ |

ªÀÄAUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄw ªÉÆÃgÉAiÀÄ || ¥À ||

 

¹AzsÀÆgÀ ªÀzÀ£À ¥ÀAPÀd ZÀgÀt |

¹AzsÀÄgÀ ªÀzÀ£À ¥ÀAPÀd ZÀgÀt

UÀt¥Àw §¥Áà ªÉÆÃgÉAiÀÄ || 1 ||

 

CµÀÖ «£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀzÁvÀ |

CµÀÖ «£ÁAiÀÄPÀ ¹¢Þ«£ÁAiÀÄPÀ |

UÀt¥Àw §¥Áà ªÉÆÃgÉAiÀÄ || 2 ||

 

(4)

 

UÀdªÀzÀ£À UÀt£ÁxÀ |

UÀdªÀzÀ£À ¢Ã£À£ÁxÀ || ¥À ||

 

¹¢ÞzÁvÀ ²ªÀvÀ£ÀAiÀÄ |

§Ä¢Þ ¥ÀæzÁAiÀÄPÀ UÀeÁ£À£À |

¥ÁªÀðw £ÀAzÀ£À ¨sÀªÀ ¨sÀAiÀÄ ¨sÀAd£À |

AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÀ ªÀA¢vÀ dAiÀÄvÀÄ UÀuÉñÀ || 1 ||

 

(5)

 

UËj£ÀAzÀ£À ¨Á® UÀeÁ£À£À |

UÀdªÀzÀ£À UÀt£ÁxÀ UÀeÁ£À£À || ¥À ||

 

ªÀĺÁzÉêÀ ¸ÀÄvÀ ¨Á® UÀeÁ£À£À |

UÀeÁ£À£À ¸Á¬Ä UÀeÁ£À£À |

UÀeÁ£À£À ¨Á® UÀeÁ£À£À || 1 ||

 

(6)

 

UÀt£ÁxÀ ºÉà UÀt£ÁxÀ |

eÉÊ eÉÊ eÉÊ eÉÊ UÀeÁ£À£À |

eÉÊ eÉÊ eÉÊ eÉÊ UÀeÁ£À£À |

eÉÊ eÉÊ eÉÊ eÉÊ UÀeÁ£À£À || ¥À ||

 

D¢ zÉêÀ UÀeÁ£À£À ²gÀr ¥ÀÅjñÀ ±ÀĨsÁ£À£À |

ªÀÄAUÀ¼ÀPÁj ºÉà PÀgÀÄuÁªÀÄAiÀÄ |

eÉÊ eÉÊ eÉÊ eÉÊ UÀeÁ£À£À || 1 ||

 

(7)

 

®A¨ÉÆÃzÀgÀ UÀt£ÁxÀ UÀeÁ£À£À |

 ºÉà ²ªÀ£ÀAzÀ£À ±ÀĨsÁ£À£À || ¥À ||

 

¥À±ÀÄ¥Àw vÀ£ÀAiÀÄ ¹¢Þ«£ÁAiÀÄPÀ |

 ¥ÀætªÁPÁgÀ ±ÀA¨sÉÆà £ÀAzÀ£À |

²gÀr ¥ÀÅjñÀ ¸Á¬Ä UÀeÁ£À£À |

 ºÉà ²ªÀ£ÀAzÀ£À ±ÀĨsÁ£À£À |

ºÉà ²ªÀ£ÀAzÀ£À ±ÀĨsÁ£À£À || 1 ||

 

(8)

 

UÀuÉñÀ ±ÀgÀtA ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ |

UÀuÉñÀ ±ÀgÀtA ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ ||

CAiÀÄå¥Àà ¸ÉÆÃzÀgÀ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ |

UÀuÉñÀ ±ÀgÀtA ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ  || ¥À ||

 

¸ÀħæªÀÄtå ¸ÉÆÃzÀgÀ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ |

ªÀÄƶPÀ ªÁºÀ£À ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ ||

¥ÁªÀðw £ÀAzÀ£À ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ |

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÅvÀæ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ || 1 ||

 

D¥ÀzÁãAzsÀªÀ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ |

C£ÁxÀ gÀPÀëPÀ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ ||

±ÀtÄäR ¸ÉÆÃzÀgÀ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ |

±À§jñÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ || 2 ||

 

¨sÀQÛ ¥Àæ¸ÁzÀ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ |

ªÀÄÄQÛ ¥Àæ¸ÁzÀ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ ||

¢Ã£À zÀAiÀiÁ¥ÀgÀ ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ |

¢ªÀå ¸ÀégÀÆ¥À ±ÀgÀtA UÀuÉñÀ || 3 ||

 

(9)

 

eÉÊ UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA, ²æà UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA |

eÉÊ UÀuÉñï eÉÊ UÀuÉñï, eÉÊ UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA |

²æà UÀuÉÃ±ï ²æà UÀuÉÃ±ï ²æà UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA || ¥À ||

 

®A¨ÉÆÃzsÀgÀ UËj¸ÀÄvÀ eÉÊ UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA |

ªÀÄAUÀ¼ÀPÀgÀ ¸ÀAPÀlºÀgÀ ²æà UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA || 1 ||

 

(10)

 

«£ÁAiÀÄPÀ «£ÁAiÀÄPÀ |

«±ÁézsÁgÀ «£ÁAiÀÄPÀ || ¥À ||

 

¹zÀÞªÀzÀ£À UÀdªÀzÀ£À «£ÁAiÀÄPÀ |

ºÉà »vÀPÁj «£ÁAiÀÄPÀ |

«±ÁézsÁgÀ «£ÁAiÀÄPÀ || 1 ||

 

(11)

 

ªÀiÁvÀAUÀ ªÀzÀ£À D£ÀAzÀ ¸ÀzÀ£À |

ªÀĺÁUÀt¥ÀvÉà ºÉà ²ªÀ£ÀAzÀ£À || ¥À ||

 

«WÀß«£ÁAiÀÄPÀ §Ä¢Þ¥ÀæzÁAiÀÄPÀ |

¹zÀÞºÀ¸ÀÛ ¸ÀÄgÀ ªÀÄĤUÀt ¸ÉëvÀ |

¨sÀzÀæ ªÀÄÆgÀÄw ¹¢Þ«£ÁAiÀÄPÀ || 1 ||

 

ªÉÆÃzÀPÀ¦æAiÀÄ ºÉà ªÀÄƶPÀªÁºÀ£À |

£ÁzÁwÃvÀ ºÉà PÀ°ªÀÄ®¨sÀAd£À |

²æà dUÀ£ÁävÀ ¨sÀªÁ¤£ÀAzÀ£À || 2 ||

 

(12)

 

dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ UÀt£ÁAiÀÄPÀ || ¥À ||

 ZÁgï ¨sÀÄeÁAiÉÄà gÀÆ¥ï ¤ºÁ® |

ªÀÄƵÀPÀ ªÁºÀ£À dUï gÀSï ªÁ® || 1 ||

 

vÉÃgÉÆà » £ÁªÀiï ¸Éà N GfAiÀiÁgÀ |

eÉÆåÃvï d°Ã¸Éà ¨ÉºÉ¸ï G¨sÁgÀ |

ZÀ© Cw ¸ÀÄAzÀgï ºÉà ¸ÀÄRzÁAiÀÄPï || 2 ||

 

 

(13)

 

dAiÀiï UÀuÉñï dAiÀiï UÀuÉñï dAiÀiï UÀuÉñï zÉêÁ |

ªÀiÁvÁ eÁ Qà ¥ÁªÀðw, ¦vÁ ªÀĺÁzÉêÁ || ¥À ||

 

KPÀzÀAvï zÀAiÀiÁªÀAvï ZÁgï ¨sÀÄeÁzsÁj |

ªÀiÁxÉà ¥Àgï w®Pï ¸ÉƺÉÊ, ªÀÄƸÉà Qà ¸ÀªÁj || 1 ||

 

CAzsÉà PÉÆà DASï zÉÃvÉÃ, PÉÆâüÃAPÉÆà PÁAiÀÄ |

¨sÀAd£ï PÉÆà ¥ÀÅvÀæ zÉÃvÉÃ, ¤zsÀð£ï PÉÆà ªÀiÁAiÀi || 2 ||

 

¥Á£ï ZÀqsÉà ¥Àǯï ZÀqsÉÃ, Ogï ZÀqÉà ªÉÄêÁ |

®qÀÆتÉÇÃAPÁ ¨sÉÆÃUï ®UÉÃ, ¸ÀAvï PÀgÉà ¸ÉêÁ || 3 ||

 

(14)

 

vÀÄd ªÀiÁUÀvÉÆà «Ä DvÁ|

ªÀiÁUÀvÉÆà «Äà DvÁ |

ªÀÄd zsÁåªÉà KPÀzÀAvÀ |

vÀÄd ªÀiÁUÀvÉÆà «Ä DvÁ|

ªÀiÁUÀvÉÆà «Ä DvÁ || ¥À ||

 

vÀÄeÉ oÁ¬Ä ªÀiÁf ¨sÀQÛ |

«gÀÄzsÁ« UÀt¥Àw |

vÀÄeÉ vÁå¬Ä eÁåa ¦æÃw |

vÁåaà WÀqÁ« ¸ÀAUÀw  || 1 ||

 

zsÀgÀtÂzsÀgÀ L¹Ã zsÁåªÉà |

¸ÀªÁð¨sÀÆw °Ã£À DªÉà |

vÀÄd ±ÀgÀt ±ÀgÀt ±ÀgÀt |

D¯ÉÆà ¥ÀwvÀ «Äà eÁuï || 2 ||

 

vÀÄd C¥ÀgÁ¢ü « RgÁ |

DºÉ EPÀÄëZÀ ¥ÀzsÀgÀ |

ªÀiÁfà KªÀÅ zÉà PÀgÀÄuÁ |

vÀÄd ¯ÁVà UÀeÁ£À£À |

ªÀÄd zsÁåªÉà KPÀzÀAvÀ || 3 ||

 

(15)

 

eÉÊ eÉÊ eÉÊ eÉÊ UÀt¥Àw zÉêÁ |

UÀeÁ£À£À UÀeÁ£À£À UÀeÁ£À£À ºÉà UÀt¥Àw zÉêÁ |

eÉÊ eÉÊ eÉÊ eÉÊ UÀt¥Àw zÉêÁ || ¥À ||

 

ªÀiÁvÁ ¥ÁªÀðw ¦vÁ ªÀĺÁzÉêÀ |

ªÀiÁvÁ ¥ÁªÀðw ¦vÁ ªÀĺÁzÉêÀ || 1 ||

 

 (16)

 

ªÀA¢¥É ¤£ÀUÉ UÀt£ÁxÀ |

§AzÀ «WÀß PÀ¼ÉAiÉÆà UÀt£ÁxÀ |

ªÉÆzÀ¯ï ªÀA¢¥É ¤£ÀUÉ UÀt£ÁxÀ || ¥À ||

 

»AzÉ gÁªÀt£ÀÄ ªÀÄzÀ¢AzÀ ¤£Àß ¥ÀÇf¸ÀzÉ |

¸ÀAzÀ gÀtzÀ°è UÀt£ÁxÀ || 1 ||

 

ªÀiÁzsÀªÀ£À DeÉÕ¬ÄAzÀ zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ ¥ÀÇf¸À®Ä

¸Á¢ü¹zÀ gÁdå UÀt£ÁxÀ || 2 ||

 

ªÀÄAUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄw UÀÄgÀÄ gÀAUÀ«oÀ®£À ¥ÁzÀ |

»AUÀzÉ ¥Á°¸ÉÆà UÀt£ÁxÀ || 3 ||

  

(17)

 

dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ UÀt£ÁxÁ £ÁxÁ  || ¥À ||

 

dAiÀÄ UÀt£ÁxÀ, ²æà UÀt£ÁxÀ |

ºÉÃgÀA¨sÀ UÀt£ÁxÁ |

ºÉà ²ªÀ£ÀAzÀ£À ¥ÁªÀðw £ÀAzÀ£À |

dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ UÀt£ÁxÁ £ÁxÁ |

dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ UÀt£ÁxÀ £ÁxÁ  || 1 ||

 

 (18)

 

ªÀiÁvÀAUÀªÀzÀ£À D£ÀAzÀ¸ÀzÀ£À |

ªÀĺÁUÀt¥ÀvÉà UËj£ÀAzÀ£À || ¥À ||

 

ªÀiÁAiÀÄ«£Á±ÀPÀ ªÀÄƶPÀªÁºÀ£À |

ªÀiÁvÀ ªÀĺÉñÀéj ¨sÀªÁ¤£ÀAzÀ£À |

ªÀĺÁUÀt¥ÀvÉà ªÀÄAUÀ¼ÀZÀgÀt || 1 ||

 

 (19)

 

ªÀĺÁ UÀt¥ÀvÉà £ÀªÉÆøÀÄÛvÉà |

ªÀiÁvÀAUÀªÀzÀ£À £ÀªÉÆøÀÄÛvÉà || ¥À ||

 

D¢¥ÀÇfvÀ UÀt£ÁxÀ |

D£ÀAzÀzÁAiÀÄPÀ UÀt£ÁxÀ |

¥ÀæxÀªÀÄ ªÀAzÀ£À ¥ÀætªÁPÁgÁ |

«WÉßñÀégÁ «£ÁAiÀÄPÀ || 1 ||

 

(20)

 

NA £ÀªÉÆà UÀtgÁd | NA £ÀªÉÆà UÀtgÁd || ¥À ||

 

«WÀß «£Á±ÀPÀ ¨sÀQÛ¥ÀæzÁAiÀÄPÀ |

¸Á¬Ä ¹¢Þ «£ÁAiÀÄPÀ UÀtgÁd || 1 ||

 

«µÀÄÚ ªÀĺÉñÀégÀ  ±ÀÈw ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ |

¸Á¬Ä ¥ÁªÀðw vÀ£ÀAiÀÄ UÀtgÁd || 2 ||

 

(21)

 

UÀdªÀÄÄR UÀdªÀÄÄR UÀt£ÁxÀ |

¸ÀÄgÀªÀÄĤ ªÀA¢vÀ UÀt£ÁxÀ |

dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ UÀt£ÁxÀ |

eÉåõÀ× ¥ÀÅvÀæ UÀt£ÁxÀ || ¥À ||

 

§æºÀä ¸ÀégÀÆ¥À UÀt£ÁxÀ |

¥ÀætªÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÀt£ÁxÀ |

avï ¸ÀégÀÆ¥À UÀt£ÁxÀ |

¹¢Þ «£ÁAiÀÄPÀ UÀt£ÁxÀ || 1 ||

 

 «WÀß «£Á±ÀPÀ UÀt£ÁxÀ |

«ªÀÄ® CªÀÄ® UÀt£ÁxÀ |

ªÉÃzÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÀt£ÁxÀ |

ªÉÃzÁAvÀ ¸ÁgÀ UÀt£ÁxÀ || 2 ||

 

 (22)

 

dAiÀÄ dAiÀÄ VjeÁ ¨Á® UÀeÁ£À£À |

dAiÀÄ dAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁªÀðw £ÀAzÀ£À |

«WÀß «£Á±ÀPÀ «dAiÀÄ UÀeÁ£À£À |

±ÀgÀªÀt ¸ÉëvÀ ¸ÀĪÀÄÄR UÀeÁ£À£À |

vÀªÀ¥ÀzÀ ±ÀgÀtA ±ÀgÀtA UÀeÁ£À£À || ¥À ||

 

(23)

 

UÀdªÀÄÄR£É UÀt¥ÀwAiÉÄ ¤£ÀUÉ ªÀAzÀ£É |

£ÀA©zÀªÀgÀ ¥Á°£À PÀ®àvÀgÀÄ ¤Ã£É || ¥À ||

 ¨sÁzÀæ¥ÀzÀ ±ÀÄPÀèzÀ ZËwAiÀÄAzÀÄ |

¤Ã ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÀÆ zÀAiÀĪÀiÁr ºÀgÀ¸ÀÄ JAzÀÄ |

¤£Àß ¸À¤ßzsÁ£À¢ vÀ¯É¨ÁV PÉÊAiÀÄ ªÀÄÄVzÀÄ |

¨ÉÃqÀĪÁ ¨sÀPÀÛjUÉ ¤Ã zÀAiÀiÁ¹AzsÀÄ || 1 ||

 

FgÉüÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ DtÄ CtÄ«£Á |

EºÀ¥ÀgÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¤Ã PÁgÀt |

¤£ÉÆ߮ĪÉÄ £ÉÆÃlzÀ MAzÀÄ ºÉÆ£Àß QgÀt |

¤ÃrzÀgÉ ¸ÁPÀAiÀÄå d£Àä ¥ÁªÀ£À || 2 ||

 

¥ÁªÀðw ¥ÀgÀ²ªÀ£À ¥ÉæêÀÄ ¥ÀÅvÀæ£Éà |

¥Á°¸ÀĪÀ ¥ÀgÀzÉʪÀ ¨ÉÃgÉ PÁuÉ |

¥Á¥ÀzÀ PÀ®àzÀ°è ¥ÀzÀĪÀÄ £É£É¸ÀÄ J£Àß |

¥ÁzÀ¸ÉÃªÉ MAzÉà zsÀªÀÄð¸ÁzsÀ£À || 3 ||

 

(24)

 

¥Á» ¥Á» UÀeÁ£À£À |

¥ÁªÀðw £ÀAzÀ£À UÀeÁ£À£À || ¥À ||

 

ªÀÄƵÀPÀªÁºÀ£À UÀeÁ£À£À |

ªÉÆÃzÀPÀºÀ¸ÀÛ UÀeÁ£À£À || 1 ||

 

ZÁªÀÄgÀPÀtð UÀeÁ£À£À |

«¼ÀA©vÀ ¸ÀÆvÀæ UÀeÁ£À£À || 2 ||

  

ªÁªÀÄ£ÀgÀÆ¥À UÀeÁ£À£À |

ªÀĺÉñÀégÀ ¥ÀÅvÀæ UÀeÁ£À£À || 3 ||

 

«WÀß«£ÁAiÀÄPÀ UÀeÁ£À£À |

vÀªÀ¥ÁzÀ £ÀªÀĸÉÛ UÀeÁ£À£À || 4 ||

 ªÀÄƵÀPÀ ªÁºÀ£À ªÉÆÃzÀPÀ ºÀ¸ÀÛ |

ZÁªÀÄgÀPÀtð «¼ÀA©vÀ ¸ÀÆvÀæ |

ªÁªÀÄ£À gÀÆ¥À ªÀĺÉñÀégÀ ¥ÀÅvÀæ |

«WÀß «£ÁAiÀÄPÀ vÀªÀ ¥ÁzÀ £ÀªÀĸÉÛ || 5 ||

 

UÀeÁ£À£ÀA ¨sÀÆvÀUÀuÁ¢ü¸ÉëvÀA |

PÀ¦vÀÜ dA§Æ ¥sÀ®¸ÁgÀ ¨sÀQëvÀA |

GªÀiÁ¸ÀÄvÀA ±ÉÆÃPÀ«£Á±ÀPÁgÀtA |

£ÀªÀiÁ«Ä «WÉßñÀégÀ ¥ÁzÀ¥ÀAPÀdA || 6 ||

  

(25)

 

eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ zÉêÀ |

ªÀiÁvÀ D¢¥ÀgÁ±ÀQÛ ¦vÁ ªÀĺÀzÉêÀ || ¥À ||

 

eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA |

²æà UÀuÉñÀ ²æà UÀuÉñÀ ²æà UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA || 1 ||

 

eÉÊ UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA ²æà UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA |

²æà UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA eÉÊ UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA || 2 ||

 

(26)

 

eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA |

²æà UÀuÉñÀ ²æà UÀuÉñÀ ²æà UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA || 1 ||

 

eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ zÉêÀ |

ªÀiÁvÁ D¢¥ÀgÁ±ÀQÛ ¦vÁ ªÀĺÁzÉêÀ || 2 ||

 

eÉÊ UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA ²æà UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA |

eÉÊ UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA ²æà UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA || 3 ||

  

(27)

 

eÉÊ eÉÊ eÉÊ UÀt£ÁAiÀÄPÀ |

eÉÊ eÉÊ «WÀß«£Á±ÀPÀ || ¥À ||

 

dAiÀÄ ±ÀĨsÀ ªÀÄAUÀ¼ÀzÁAiÀÄPÀ |

«zÁå§Ä¢Þ ¥ÀæzÁAiÀÄPÀ || 1 ||

 

UÀdªÀzÀ£À UËj£ÀAzÀ£À |

UÀAUÁzsÀgÀ ²ªÀ ±ÀA¨sÉÆãÀAzÀ£À || 2 ||

 

 (28)

 

±ÀÄPÁèA¨sÀgÀzsÀgÀA UÀuÉñÀ ªÀÄAvÀæA |

¤vÀåA ¤vÀåA d¥ÉÇà d¥ÉÇà || ¥À ||

 

«WÀß «£ÁAiÀÄPÀ «zÁåzÁAiÀÄPÀ |

«ÃgÀUÀt¥Àw ¨sÀeÉÆà ¨sÀeÉÆà || 1 ||

 

(29)

 

UÀA UÀA UÀt¥Àw «£ÁAiÀÄPÀ |

Që¥Àæ UÀt¥Àw «£ÁAiÀÄPÀ |

«¨sÀæªÀÄzÀÆgÀ «£ÁAiÀÄPÀ || ¥À ||

 

®A¨ÉÆÃzÀgÀ ºÉà «£ÁAiÀÄPÀ |

®A§ GgÀUÀzsÀgÀ «£ÁAiÀÄPÀ || 1 ||

 

¸ÀÆPÀë÷ä £ÉÃvÀæ «£ÁAiÀÄPÀ |

C£ÀAvÀ PÀuÁð «£ÁAiÀÄPÀ || 2 ||

 

(30)

 

UÀeÁ£À£À NA UÀdªÀzÀ£À |

ºÉÃgÀA§ UÀeÁ£À£À || ¥À ||

 

ªÀÄƶPÀ ªÁºÀ£À UÀeÁ£À£À |

ªÉÆÃzÀPÀ ºÀ¸ÀÛ UÀeÁ£À£À || 1 ||

 

¥Á» ¥Á» UÀeÁ£À£À |

¥ÁªÀðw¥ÀÅvÀæ UÀeÁ£À£À || 2 ||

 

(31)

 

²æà UÀuÉñÀ «WÀߣÁ±À UÀeÁ£À£À |

«zÁå§Ä¢Þ ¸ÀªÀð¹¢Þ ¥ÀÅgÀAd£À || ¥À ||

 

dAiÀÄ ºÉÃgÀA§ ²æà dUÀzÀA§ £ÀAzÀ£À |

KPÀzÀAvÀ zÀAiÀiÁªÀAvÀ ±ÀĨsÁ£À£À |

ªÀÄAUÀ¼ÀzÁAiÀÄPÀ ²æë£ÁAiÀÄPÀ ªÀAzÀ£À || 1 ||

 

(32)

 

¥ÀæxÀªÀĪÀAzÀ£À UËj£ÀAzÀ£À |

ºÉà ²ªÀ£ÀAzÀ£À ¥Á» UÀeÁ£À£À || ¥À ||

 

KPÀzÀAvÀ UÀÄtªÀAvÀ «£ÁAiÀÄPÀ |

«WÀߺÀgÀt ±ÀĨsÀªÀÄAUÀ¼À ZÀgÀt |

¥ÀætªÀ¸ÀégÀÆ¥À ¥Á» UÀeÁ£À£À || 1 ||

 

(33)

 

eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ eÉÊ UÀuÉñÀ ¥Á»ªÀiÁA |

²æà UÀuÉñÀ ²æà UÀuÉñÀ ²æà UÀuÉñÀ gÀPÀëªÀiÁA ||

(34)

 

«WÀß«£ÁAiÀÄPÀ «zÁå¥ÀæzÁAiÀÄPÀ |

«£ÁAiÀÄPÀ ²æÃzÉêÀ £ÀªÉÆà |

«£ÁAiÀÄPÀ ²æÃzÉêÀ £ÀªÉÆà ||

 

(35)

 

±ÀÆ¥ÀðPÀtð ±ÁAwzÁvÀ |

²æÃUÀuÉñÀ ¥Á» ªÀiÁªÀiï |

«±ÀéZÀPÀÄë ªÉÃzÀªÀÄÆwð |

«WÀßgÁd gÀPÀë ªÀiÁªÀiï ||

 

(36)

 

¥Á» ¥Á» UÀeÁ£À£À |

¥ÁªÀðw £ÀAzÀ£À UÀeÁ£À£À || ¥À ||

 

KPÀzÀAvÀ UÀeÁ£À£À |

C£ÉÃPÀzÁvÀ UÀeÁ£À£À || 1 ||

 

®A¨ÉÆÃzÀgÀ ºÉà UÀeÁ£À£À |

®A§-GgÀUÀzsÀgÀ UÀeÁ£À£À || 2 ||

 

¸ÀÆPÀë÷ägÀÆ¥À UÀeÁ£À£À |

¨ÉÆÃzsÀ£ÀZÀvÀÄgÀ UÀeÁ£À£À || 3 ||

 

AiÉÆÃUÀªÀÄÄzÀæ UÀeÁ£À£À |

¸ÀªÀiÁ¢ü¥Á® UÀeÁ£À£À || 4 ||

 

¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ UÀeÁ£À£À |

¤vÁå£ÀAzÀ UÀeÁ£À£À || 5 ||

  

(37)

 

ºÉà UÀt£ÁAiÀÄPÀ §Ä¢Þ«zsÁAiÀÄPÀ |

zÀĵÀÖ«zÁgÀPÀ ¨sÀPÀÛUÀvÉà ||

 

(38)

 

ªÀÄƶPÀªÁºÀ£À ªÉÆÃzÀPÀºÀ¸ÀÛ |

ZÁªÀÄgÀPÀtð «®A©vÀ¸ÀÆvÀæ |

ªÁªÀÄ£ÀgÀÆ¥À ªÀĺÉñÀégÀ¥ÀÅvÀæ |

«WÀß«£ÁAiÀÄPÀ¥ÁzÀ £ÀªÀĸÉÛ ||

 

(39)

 

UÀeÁ£À£À UÀeÁ£À£À UÀeÁ£À£À dAiÀÄ UÀdªÀzÀ£À |

ºÉà ²ªÀ£ÀAzÀ£À UÀeÁ£À£À |

ºÉà VjeÁ¸ÀÄvÀ UÀdªÀzÀ£À ||

 

ªÀÄƶPÀªÁºÀ£À UÀeÁ£À£À |

«WÀߤªÁgÀt UÀeÁ£À£À ||